Ô mai Trường Hảo có nhiều loại như ô mai me, ô mai xí muội